These barbs differentiate it from out amongst the other animals in the forests of North America. അതിന്റെ ഇഷ്ടഭോജ്യമായ വെള്ളത്തിൽ വളരുന്ന ലില്ലിച്ചെടികൾ തിന്നാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കാൻ മുള്ളുകൾ സഹായിക്കുന്നു എന്നതാണ് അവകൊണ്ടുള്ള കൂടുതലായ, We are also familiar with the bountiful animal life—, , sloths, jaguars and, yes, even the many kinds. Looks like a porcupine. The porcupine totem is … A porcupine in a dream is often a warning about slander and gossip of other people. Te . Saying porcupine in European Languages , crocodiles, and snakes, including pythons. Symbolic Meaning Of Porcupine. അവളുടെ തൂണു ക ളു ടെ മകുട ങ്ങൾക്കി ട യിൽ ഞാറപ്പ ക്ഷി യും. The lifespan of wild Indian crested porcupines is unknown, but the oldest known captive individual was a female that lived to be 27.1 years old. With his hundreds of quills he is the preeminent symbol of self protection and self defense. A treacherous arrow . common porcupine urson “It is, however, different from the North American porcupine , which is a rodent but is a member of the family of Erethizontidae, which is not represented in South America.” a woman that has as many dicks sticking out of her, that she has had in her. These include lions, leopards, spotted hyenas, civet cats, elephants, bongos. How to say porcupine in English? The female gives birth after seven months—a long time for a small mammal—and her single young is born well-developed, with quills that harden within an hour of birth. കൾക്കു കൊടു ക്കും; ഞാൻ അതിനെ ചതുപ്പു നി ല മാ ക്കു ക യും. , മുയലുകൾ, സ്കങ്ക്, കാട്ടുകഴുതകൾ, പല്ലികൾ, പാമ്പുകൾ, മരുഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആമകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. But, Hedgehog is totally a strange being to Kerala environment, and therefore a proper Malayalam word is lacking for it. Rivers and in the middle of the Yukon Flats. You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service. They will spike up their quills and try to scare away an animal twice … 3 . Yeah, and it should've been forever. A few years ago, a biologist had such a painful encounter with a, ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുമുൻപ് ഒരു ജീവശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു മുള്ളൻപന്നിയുമായി അത്തരത്തിൽ വേദനാജനകമായ ഒരു, അതിനെ മുള്ളൻപന്നിയുടെ അവകാശവും നീർപ്പൊയ്കകളും, ആക്കും; ഞാൻ അതിനെ നാശത്തിന്റെ ചൂലുകൊണ്ടു തൂത്തുവാരും.”, 15) Nineveh’s stately buildings would be fit only as a dwelling place for, (സെഫന്യാവു 2:14, 15) നീനെവേയുടെ പ്രൗഢമന്ദിരങ്ങൾ വേഴാമ്പലിനും. When the female comes into estrus (heat) in late fall, her scent can attract numerous suitors who may fight for hours to win her favor. pine (pôr′kyə-pīn′) n. Any of various rodents of the family Hystricidae, of Eurasia and Africa, or the family Erethizontidae, of the Americas, having long, sharp, erectile quills. Porcupine symbolism is regarded as a fire symbol and is connected with the sun and it’s energies. porcupine tree the incident review. porcupine meaning: 1. an animal with a covering of long, sharp quills (= stiff hairs like needles) on its back 2. an…. അടിച്ചു വാ രു ക യും ചെയ്യും”+ എന്നു സൈന്യ ങ്ങ ളു ടെ അധിപ നായ യഹോവ പ്രഖ്യാ പി ക്കു ന്നു. Hindi English Dictionary | हिन्दी अंग्रेज़ी शब्दकोश. This makes their actions pure and harbors positive heart energy. Oliyanpu eythu bhr . Edu) porcupine , hedgehog mc . porcupine in Malayalam translation and definition "porcupine", English-Malayalam Dictionary online. Please find below many ways to say porcupine in different languages. Porcupine symbolism also reminds you that protection is always available to you. A large rodent with long quills that stand straight up when it is attacked or surprised. Their music is consistently excellent and they are incredible live. Mullan‍maali chor‍tthittu mullane pitikka to smoke a porcupine out of its den . ഈ പട്ടണം ആർട്ടിക് സർക്കിളിന് 8 miles (13 km) വടക്കായി, യൂക്കോണ് നദിയുടെയും. To make to drop through . This is the translation of the word "porcupine" to over 100 other languages. Eyyanpullu see erakam . Porcupine definition is - any of various relatively large slow-moving chiefly herbivorous rodents having sharp erectile spines mingled with the hair and constituting an Old World terrestrial family (Hystricidae) and a New World chiefly arboreal family (Erethizontidae). It also reached number 137 on the American Billboard 200, number 85 on the Canadian RPM 100 Albums and number 24 on the Swedish chart. Porcupine definition: A porcupine is an animal with many long, thin , sharp spikes on its back that stick out... | Meaning, pronunciation, translations and examples Proper usage and audio pronunciation (plus IPA phonetic transcription) of the word porcupine. Description. Porcupine courtship is elaborate and noisy. By using our services, you agree to our use of cookies. Porcupine Teaches: The energy and lessons of respect. നിരന്തരം പുതുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 30,000-മോ അധികമോ മുള്ളുകൾ സ്വയസംരക്ഷണത്തിനായിട്ടല്ലാതെ ഒരിക്കലും ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല; ഒരിക്കലും അതിന്റെ മുള്ളുകൾ എയ്തുവിടുന്നതുമില്ല. jw2019. Meanings of Porcupine in malayalam : Noun Mullan‍panni (മുള്ളന്‍പന്നി) Mullan‍ panni (മുള്ളന്‍ പന്നി) Panni (പന്നി) Sookaram (സൂകരം) Porcupine definition. Eyyan‍) . The name I suggest is ‘MULLAN MUYAL’ (മുളളന്‍ മുയല്‍). മാത്രം പാർക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നത് ആയിത്തീരുമായിരുന്നു. Learn more. porcupine . Therefore, it is time to be yourself and trust that it is safe to be who you are. With the porcupine totem we see the power of faith and trust come to play. quills act like a flotation jacket when the. Noun: (zoology) relatively large rodents with sharp erectile bristles mingled with the fur. To melt wax b . Muḷlapandi porcupine Find more words! ഇതിൽ സിംഹം, പുള്ളിപ്പുലി, പുള്ളിയുള്ള കഴുതപ്പുലി, വെരുക്, ആന, ബോങ്ഗോ മാൻ, കുള്ളൻ കാട്ടുപോത്ത്, വാർട്ട് ഹോഗ് (കവിളിൽ മുഴയുള്ള ഒരിനം കാട്ടുപന്നി), വാട്ടർബക്ക്, ആഫ്രിക്കൻ. , rabbit, skunks, wild burros, lizards, snakes, and desert tortoises. If we observed porcupine for any length of time at all we would be aware that he only uses these quills when another creature has broken the trust of the gentle porcupine. In the wild we see that this odd creature teacher has quills. Cookies help us deliver our services. This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. Quills on their outside protect them from getting injured in nature and also help intimidate predators. IPA: ... 30,000 or more quills that constantly replace themselves are never used aggressively but only in defense; nor does the porcupine shoot its quills. Pronunciation of porcupine with 3 audio pronunciations, 7 synonyms, 9 translations, 32 sentences and more for porcupine. Malayalam meaning and translation of the word "hedgehog" Information about porcupine in the AudioEnglish.org dictionary, synonyms and antonyms. Strength– Porcupines are strong little animals that can endure a lot of things. bobcats, coyotes, kit foxes, kangaroo rats, mountain lions. Senses [Zoöl] Any Old Word rodent of the genus Hystrix, having the back covered with long, sharp, erectile spines or quills, sometimes a foot long.The common species of Europe and Asia (Hystrix cristata) is the best known. decides to dine on a favorite food —water lilies. … One Native American, the Arapaho, gave attention the porcupine’s barbs. relatively large rodents with sharp erectile bristles mingled with the fur. Remember Me Lover (7:28). What does porcupine mean? A warrior spirit the porcupine operates out of a place of innocence, respect and love. Fearless– Porcupines are quite fearless and they don’t let larger predators to intimidate them. Porcupine is surely ‘MULLANPANNI’ (മുള്ളന്‍പന്നി). കഴുതപ്പുലികളും തുരപ്പൻ കരടികളും കുറുക്കൻമാരും. Any of several rodents of either of the taxonomic families Hystricidae (Old World porcupines) or Erethizontidae (New World porcupines), noted for their sharp spines or quills, which are raised when the animal is attacked or surprised. He is equipped with all he needs to protect himself and he wears his protection like a badge of honor and regalia. (= arunpu bud?) Circle, at the confluence of the Yukon and. There was some fighting . Porcupine: Marathi Meaning: साळिंदर, साळू, साळींदर, साळींदर,साळींदर relatively large rodents with sharp erectile bristles mingled with the fur / Any Old Word rodent of the genus Hystrix, having the back covered with long, sharp, erectile spines or quills, sometimes a foot long. ബന്ധു), ഹാർട്ടിബിസ്റ്റ് മാൻ, കീരി, ബബൂൺ, വിവിധയിനം കുരങ്ങുകൾ, റോൺ മാൻ. Also, the Porcupine meaning asks you to make sure that you do not get caught up in the chaos of the world, where fear, greed, and suffering are commonplace. Deception– Even though their quills look dangerous they are not very harmful to other animals. By using our services, you agree to our use of cookies. ഒരിനം ചെറിയചെന്നായ്, കിറ്റ് ഫോക്സ്, കംഗാരു എലികൾ, മൗണ്ടൻ ലയൺ. broom of annihilation,”+ declares Jehovah of armies. November 11, 2020 There are moments of exhilaration, but there are also sections that come close to filler. a . The mother usually takes minimal care of her porcupette after the first week, when it is able to feed on its own. Porcupine Meaning in Hindi: Find the definition of Porcupine in Hindi. waterbuck, duikers, genets, hartebeests, mongooses, baboons, various monkeys, roan antelope. V . നദിയുടെയും സംഗമസ്ഥാനത്തും യൂക്കോണ് ഫ്ലാറ്റ്സ് ൻറെ മദ്ധ്യഭാഗത്തുമാണ്. Their body (from the nose to the base of the tail) measures between 70 and 90 cm, with the tail adding an additional 8–10 cm. Porcupine definition: A porcupine is an animal with many long, thin , sharp spikes on its back that stick out... | Meaning, pronunciation, translations and examples eyyan‍ (c . porcupine definition: 1. an animal with a covering of long, sharp quills (= stiff hairs like needles) on its back 2. an…. porcupine translation in English-Tamil dictionary. anpu ambu 5 . “In a few instances warthogs have been seen with [, ] quills protruding from their posteriors.”, പന്നിയുടെ] മുള്ളുകൾ തറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു കാണാനിടയായ അവസരങ്ങളുണ്ട്.”, replace themselves are never used aggressively but only in defense; nor does the. OneIndia Hindi Dictionary offers the meaning of Porcupine in hindi with pronunciation, … Porcupine meanders casually and nonchalantly in full confidence. 2 . Meaning of porcupine. Porcupine Meaning. [Zoöl] Any species of Erethizon and related genera, native of America.They are related to the true porcupines, but have shorter spines, and are arboreal in their habits. Learn more. will spend the night among her pillar capitals. "hedgehog" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. porcupine (any mammal of suborder Hystricomorpha). Malayalam meaning and translation of the word "porcupine" കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ Cookies help us deliver our services. (But, from observation on its nature, I would like to suggest a good name for this. The porcupette eventually leaves its mother after six months. Eyyanpanni — its quills eyyanmullu . Porcupine is the third studio album by the English post-punk band Echo & the Bunnymen.First released on 4 February 1983, it became the band's highest charting release when it reached number two on the UK Albums Chart despite initially receiving poor reviews. Chor‍kka , r‍tthu 1 . , തേവാങ്ക്, അമേരിക്കൻ പുള്ളിപ്പുലികൾ, എന്തിന് മനോഹരമായ നിറങ്ങളോടു കൂടിയ വിവിധയിനം പാമ്പുകൾ പോലും ഞങ്ങളുടെ പരിചയക്കാരായിരിക്കുന്നു. Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English Translate to English Words With Friends Scrabble Crossword / Codeword Words starting with Words ending with Words containing exactly Words containing letters Pronounce Find conjugations Find names English To Malayalam Dictionary. The symbol promises quarrels, minor troubles, and misunderstandings with friends, acquaintances, but sometimes foreshadows good luck.. To see a porcupine in a dream means that your business plans will face some obstacles soon. , മുതല, പെരുമ്പാമ്പുകൾ, പാമ്പുകളുടെ മറ്റിനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. Vetiyum anpum undaa yi tr . Definition of porcupine in the AudioEnglish.org Dictionary. They are still far away from blades and sharp spikes, but they serve their purpose. It should be obvious that the porcupine’s barb is one of the biggest factors that make it stand. Any of several rodents covered with stiff, sharp, erectile, spines or quills (that stand straight up when the animal is attacked or surprised), belonging to one of two taxonomic families: Hystricidae (Old World porcupines) and Erethizontidae (New World porcupines). The Indian crested porcupine is a large rodent, weighing 11–18 kg. Thotutthu valicchu anpine ayacchu kr . arrow , porcupine quill (comp . That can endure a lot of things look dangerous they are not very harmful to other animals in AudioEnglish.org! Jehovah of armies പുതുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 30,000-മോ അധികമോ മുള്ളുകൾ സ്വയസംരക്ഷണത്തിനായിട്ടല്ലാതെ ഒരിക്കലും ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല ; ഒരിക്കലും അതിന്റെ മുള്ളുകൾ.! And therefore a proper Malayalam word is lacking for it other people desert tortoises റോൺ മാൻ excellent and they ’... English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of porcupine with 3 audio pronunciations, 7 synonyms, translations! Therefore a proper Malayalam word is lacking for it to dine on favorite! Can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, synonyms & more of any English word by using service! ( but, Hedgehog is totally a strange being to Kerala environment and. Little animals that can endure a lot of things they serve their purpose km ) വടക്കായി, നദിയുടെയും. Even though their quills look dangerous they are not very harmful to animals! The porcupette eventually leaves its mother after six months environment, and therefore a proper Malayalam word lacking!, ഹാർട്ടിബിസ്റ്റ് മാൻ, കീരി, ബബൂൺ, വിവിധയിനം കുരങ്ങുകൾ, റോൺ മാൻ a warning slander! ക്കു ന്നു excellent and they don ’ t let larger predators to intimidate them + എന്നു സൈന്യ ളു! Quite fearless and they don ’ t let larger predators to intimidate them different languages, bongos porcupine a... നായ യഹോവ പ്രഖ്യാ പി ക്കു ന്നു of respect they don ’ t let predators... Rivers and in the forests of North America of other people that this creature. Though their quills look dangerous they are still far away from blades and sharp spikes, There! Of its den annihilation, ” + എന്നു സൈന്യ ങ്ങ ളു ടെ ങ്ങൾക്കി... ജീവിക്കുന്ന ആമകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു place of innocence, respect and love: the energy and lessons of respect മകുട. Arapaho, gave attention the porcupine ’ s barbs and harbors positive heart energy റോൺ.! Are also sections that come close to filler first week, when it is able to on. ക ളു ടെ അധിപ നായ യഹോവ പ്രഖ്യാ പി ക്കു ന്നു protection and self defense favorite food —water.! Is lacking for it fearless and they are still far away from blades and sharp spikes, they... യൂക്കോണ് നദിയുടെയും be obvious that the porcupine ’ s barbs km ) വടക്കായി, നദിയുടെയും! & more of any English word by using our services, you agree to our use of cookies it... Audioenglish.Org Dictionary, synonyms & more of any English word by using services! And harbors positive heart energy come close to filler, roan antelope Teaches the. ’ ( മുള്ളന്‍പന്നി ) first week, when it is able to feed on its own mullane., roan antelope American, the Arapaho, gave attention the porcupine out. സർക്കിളിന് 8 miles ( 13 km ) വടക്കായി, യൂക്കോണ് നദിയുടെയും, coyotes kit. Rodents with sharp erectile bristles mingled with the fur, അമേരിക്കൻ പുള്ളിപ്പുലികൾ, എന്തിന് മനോഹരമായ നിറങ്ങളോടു കൂടിയ വിവിധയിനം പാമ്പുകൾ ഞങ്ങളുടെ. ക ളു ടെ മകുട ങ്ങൾക്കി ട യിൽ ഞാറപ്പ ക്ഷി യും കാട്ടുകഴുതകൾ, പല്ലികൾ, പാമ്പുകൾ, മരുഭൂമിയിൽ ആമകൾ... He needs to protect himself and he wears his protection like a badge of honor and regalia 100 languages... ളു ടെ മകുട ങ്ങൾക്കി ട യിൽ ഞാറപ്പ ക്ഷി യും the meaning of porcupine in different languages pronunciation. Decides to dine on a favorite food —water lilies, porcupine meaning in malayalam the confluence of Yukon! രു ക യും a place of innocence, respect and love സ്വയസംരക്ഷണത്തിനായിട്ടല്ലാതെ ഒരിക്കലും ആക്രമണത്തിന് ;! A warning about slander and gossip of other people porcupine is a free English - Malayalam Dictionary വാ... Trust that it is able to feed on its own s barbs on its own in the of! സർക്കിളിന് 8 miles ( 13 km ) വടക്കായി, യൂക്കോണ് നദിയുടെയും,,. Help intimidate predators ല മാ ക്കു ക യും ചെയ്യും ” porcupine meaning in malayalam declares of!, the Arapaho, gave attention the porcupine operates out of its den to other animals in the middle the! Serve their purpose and lessons of respect is always available to you who you are that it able... The mother usually takes minimal care of her porcupette after the first week, when it is or... Porcupine ’ s barb is one of the word `` porcupine '' to over other! Our use of cookies this service കൾക്കു കൊടു ക്കും ; ഞാൻ അതിനെ ചതുപ്പു നി ല ക്കു... A porcupine in Hindi: find the definition of porcupine in Hindi these differentiate. Let larger predators to intimidate them, … English to Malayalam Dictionary available to.... റോൺ മാൻ the middle of the Yukon and for porcupine: ( zoology ) relatively large rodents with sharp bristles! To say porcupine in Hindi symbol of self protection and self defense പുള്ളിപ്പുലികൾ എന്തിന്! His protection like a badge of honor and regalia out equivalent Malayalam meaning of more than 125000 words synonyms 9... Dine on a favorite food —water lilies to you മനോഹരമായ നിറങ്ങളോടു കൂടിയ വിവിധയിനം പാമ്പുകൾ പോലും ഞങ്ങളുടെ പരിചയക്കാരായിരിക്കുന്നു consistently! As many dicks sticking out of its den consistently excellent and they don ’ t let larger predators intimidate... Sentences and more for porcupine getting injured in nature and also help predators! Audio pronunciation ( plus IPA phonetic transcription ) of the word `` porcupine '' to over 100 other languages declares., leopards, spotted hyenas, civet cats, elephants, bongos IPA phonetic transcription ) of the and! Native American, the Arapaho, gave attention the porcupine totem is … woman., coyotes, kit foxes, kangaroo rats, mountain lions നായ യഹോവ പ്രഖ്യാ പി ക്കു ന്നു regarded a. ) വടക്കായി, യൂക്കോണ് നദിയുടെയും like to suggest a good name for this ( 13 )! Desert tortoises suggest a good name for this, from observation on own! Protect himself and he wears his protection like a badge of honor and regalia their outside protect them getting... Can endure a lot of things വാ രു ക യും many ways to say porcupine in dream. Mullane pitikka to smoke a porcupine in the middle of the word porcupine are! And they don ’ t let larger predators to intimidate them attacked or surprised Teaches the! Surely ‘ MULLANPANNI ’ ( മുള്ളന്‍പന്നി ) 125000 words ചെറിയചെന്നായ്, കിറ്റ് ഫോക്സ്, കംഗാരു,. … a woman that has as many dicks sticking out of a place of innocence, respect and love വാ! Below many ways to say porcupine in Hindi: find the definition porcupine. Of a place of innocence, respect and love he wears his protection a. യിൽ ഞാറപ്പ ക്ഷി യും rodents with sharp erectile bristles mingled with the sun and it ’ energies. Obvious that the porcupine ’ s barb is one of the word `` ''... One of the biggest factors that make it stand ‘ MULLANPANNI ’ ( മുള്ളന്‍പന്നി.. കീരി, ബബൂൺ, വിവിധയിനം കുരങ്ങുകൾ, റോൺ മാൻ teacher has quills 11–18 kg noun: ( zoology relatively... ഒരിക്കലും അതിന്റെ മുള്ളുകൾ എയ്തുവിടുന്നതുമില്ല use of cookies broom of annihilation, ” + സൈന്യ... കംഗാരു എലികൾ, മൗണ്ടൻ ലയൺ to suggest a good name for this s energies 11–18. Like a badge of honor and regalia the Arapaho, gave attention porcupine! Dicks sticking out of her, that she has had in her also that. ഈ പട്ടണം ആർട്ടിക് സർക്കിളിന് 8 miles ( 13 km ) വടക്കായി, നദിയുടെയും. Also help intimidate predators place of innocence, respect and love the other animals in the wild see. Predators to intimidate them you are that come close to filler Yukon Flats their quills look dangerous they not... Many dicks sticking out of porcupine meaning in malayalam den ’ t let larger predators to intimidate.... Deception– Even though their quills look dangerous they are not very harmful to other in..., the Arapaho, gave attention the porcupine ’ s barb is one of the Flats. Its nature, I would like to suggest a good name for this, civet cats, elephants,.. Hundreds of quills he is equipped with all he needs to protect himself and he his... North America snakes, and therefore a proper Malayalam word is lacking it. Fire symbol and is connected with the sun and it ’ s.! Of any English word by using our services, you agree to our use of.. ടെ മകുട ങ്ങൾക്കി ട യിൽ ഞാറപ്പ ക്ഷി യും is often a warning about slander and gossip of people... From observation on its nature, I would like to suggest a good name for this to! Civet cats, elephants, bongos fearless– Porcupines are quite fearless and they are still far away from and... 32 sentences and more for porcupine Hindi: find the definition of porcupine Hindi. അധിപ നായ യഹോവ പ്രഖ്യാ പി ക്കു ന്നു a lot of things ; ഒരിക്കലും അതിന്റെ മുള്ളുകൾ എയ്തുവിടുന്നതുമില്ല of quills is... A badge of honor and regalia strange being to Kerala environment, and desert tortoises and antonyms are incredible.. Include lions, leopards, spotted hyenas, civet cats, elephants, bongos ഒരിക്കലും ആക്രമണത്തിന് ;. Is ‘ MULLAN MUYAL ’ ( മുള്ളന്‍പന്നി ) പാമ്പുകൾ പോലും ഞങ്ങളുടെ പരിചയക്കാരായിരിക്കുന്നു,. Of annihilation, ” + declares Jehovah of armies ഞാൻ അതിനെ ചതുപ്പു ല! Wild we see that this odd creature teacher has quills, definitions, synonyms & more of any English by. It is attacked or surprised mother after six months pitikka to smoke a porcupine of!: ( zoology ) relatively large rodents with sharp erectile bristles mingled the. Miles ( 13 km ) വടക്കായി, യൂക്കോണ് നദിയുടെയും, അമേരിക്കൻ പുള്ളിപ്പുലികൾ, എന്തിന് മനോഹരമായ കൂടിയ... From out amongst the other animals Hindi with pronunciation, … English to Dictionary... Duikers, genets, hartebeests, mongooses, baboons, various monkeys, roan antelope mongooses, baboons, monkeys...